Een voertuig exporteren – X-plaat

Changed
16/06/2023

Algemene informatie over de X-plaat

De X-plaat is uitsluitend bestemd voor de export van een voertuig en is slechts 30 kalenderdagen geldig. In bepaalde omstandigheden (vrijstelling van btw) kan de geldigheid langer zijn. Zie de tabel  met de geldigheidsduur van de tijdelijke platen van korte duur.

De vervaldatum wordt aangegeven als volgt:

 • de twee ingeslagen cijfers in het midden geven het jaar aan;
 • de twee stickers geven de dag (bovenaan) en de maand (onderaan) aan. Ze zijn rood of blauw naargelang het belastingstelsel.

Elke plaat wordt automatisch geschrapt na de vervaldatum ervan.

Voor wie?

De volgende personen mogen een X-plaat aanvragen:

 • de natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister of in het wachtregister en die een voertuig in België hebben gekocht om het te exporteren;
 • de rechtspersonen die in een lidstaat van de EU zijn gevestigd, maar die niet in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn ingeschreven en die een voertuig in België hebben gekocht om het te exporteren;
 • de natuurlijke personen die voor een internationale of Europese onderneming met maatschappelijke zetel in België werken: deze personen hebben een voertuig in België gekocht om het te exporteren (voor zover het voertuig een door de FOD Financiën toegekende vrijstelling van rechten bij invoer en/of van de btw geniet);
 • de natuurlijke personen die in het Rijksregister waren ingeschreven en die met het oog op hun verhuis naar het buitenland een voertuig hebben gekocht dat een door de FOD Financiën toegekende vrijstelling van rechten bij invoer en/of van de btw geniet;
 • de rechtspersonen die ingeschreven zijn in een Belgisch handelsregister of met een vaste inrichting in België krachtens het internationaal, buitenlands of Belgisch recht en die een voertuig hebben gekocht dat een door de FOD Financiën toegekende vrijstelling van rechten bij invoer en/of van de btw geniet en bestemd is voor de export naar een vaste inrichting in het buitenland;
 • de natuurlijke personen die in België zijn ingeschreven en die, met het oog op een tijdelijk verblijf in het buitenland, het voor hun reis gebruikte voertuig, wensen te exporteren. Natuurlijke personen met hun hoofdverblijfplaats in België kunnen slechts één tijdelijke plaat per titularis per jaar aanvragen.

Waar aanvragen en hoeveel kost het?

De aanvraag tot inschrijving van een voertuig onder een X-plaat moeten worden ingediend bij de loketten van de DIV: City Atrium - Vooruitgangstraat 60 te 1210 Brussel (elke werkdag geopend van 8.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur)

Zie de info over de prijzen en de levering.

Hoe een nieuw voertuig onder een X-plaat inschrijven?

Om een nieuw voertuig onder een X-plaat in te schrijven, volgt u de volgende stappen:

 • Vul het formulier voor de aanvraag tot inschrijving dat de verkoper u overhandigde, volledig in en onderteken het. U kan zich laten helpen en/of vertegenwoordigen door een mandataris (bv. een maatschappij die vertrouwd is met dit soort inschrijving - douaneagentschap) of door uw verzekeraar

OPGELET: Niet alle verzekeringsmaatschappijen bieden een tijdelijke verzekering aan! Neem rechtstreeks contact op met de verzekeraars om te weten of zij dit type verzekering aanbieden.

Vak X1 “inschrijving” 

Vink “Transit” aan 

Vak X2

Vink “nieuw voertuig” aan 

Vak X3 “formaat van de plaat” 

Vink “normale plaat”, “vierkant formaat” of “moto-formaat” aan. 

De aanvrager van de inschrijving 

Vul duidelijk leesbaar in hoofdletters in en gebruik één vakje per letter. 

Vermeld het volledige adres van uw tijdelijke verblijfplaats in België (contactadres: bv. adres van een douaneagentschap).

Geef een telefoonnummer of e-mailadres op. 

Vakken X7 en X8 “datum en handtekening” 

Vul de datum in en onderteken het formulier. 

Vak X10 “bijkomende informatie” 

Vermeld het volledige adres van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland als u geen inwoner van België bent. 

Vak Z “De verzekeraar”

Kleef hier het gele vignet dat uw verzekeraar u overhandigt.

De aanvraag wordt uitsluitend behandeld op basis van originele documenten. Geen enkele fotokopie, zelfs voor wettig verklaard, wordt aanvaard. De beambte van de DIV moet met de originele stukken in handen de juistheid van de vermeldingen op het formulier voor de aanvraag tot inschrijving nagaan. Het is verboden een tijdelijke inschrijving uit te voeren zolang de aanvraag niet in orde is en alle vereiste documenten niet zijn getoond. De belofte om de documenten later te bezorgen of om ze te tonen wanneer de inschrijvingsdocumenten worden uitgereikt, volstaat niet om de aanvraag uit te voeren.

 • Voeg onderstaande originele documenten bij de aanvraag:
  • het bewijs van het verzekeringscontract (“groene kaart”);
  • de aankoopfactuur / verkoopovereenkomst;
  • uw origineel paspoort of originele identiteitskaart uitgereikt in het buitenland, met een juiste geldigheidsduur en in een taal die de DIV begrijpt of vergezeld van een officiële vertaling;
  • een recent en origineel attest van verblijf in het buitenland indien de identiteitsdocumenten geen adres vermelden;
  • als het Schengenvisum voor het betrokken land verplicht is, moet het worden voorgelegd.

Een maatschappij die in een EU-lidstaat is opgericht, kan een X-plaat uitgereikt krijgen, op voorlegging van een geldig attest dat bewijst dat zij effectief in het buitenland is opgericht of geregistreerd. Dit recent attest moet door een officiële buitenlandse instantie worden uitgereikt. Op het attest moet duidelijk de naam en het adres van de maatschappij en haar btw-nummer zijn vermeld, zoals aangegeven op het formulier voor de aanvraag tot inschrijving.

Hoe een tweedehandsvoertuig onder een X-plaat inschrijven? 

Opgelet!

Geldigheid van de technische keuring:

 • Het voertuig is nog geen 4 jaar en zal nog steeds geen 4 jaar oud zijn op het einde van de geldigheidsduur van de X-plaat: geen technische keuring.
 • Het voertuig is ouder dan 4 jaar en de periodieke technische keuring zal nog geldig zijn op het einde van de geldigheidsduur van de X-plaat: het bewijs van de geldigheid bijvoegen.
 • Het voertuig is ouder dan 4 jaar en de periodieke technische keuring is niet meer geldig: voorrijden van het voertuig in het keuringscentrum. Vind een keuringscentrum en nuttige informatie.

Het door het keuringscentrum afgegeven formulier is TWEE MAANDEN geldig. Controleer de datum in vak X13 (stempel van het keuringscentrum + datum).

De verkoper moet u zijn laatste inschrijvingsbewijs of, als hij dit inschrijvingsbewijs niet meer in zijn bezit heeft, een attest van de politie overhandigen. Als hij u geen van deze beide documenten overhandigt, vraag hem dan om het nodige te doen bij de politie. 

Om een tweedehandsvoertuig onder een X-plaat in te schrijven, volgt u de volgende stappen:

 • Vul het formulier voor de aanvraag tot inschrijving volledig in en onderteken het. U kan zich laten helpen en/of vertegenwoordigen door een mandataris (bv. een maatschappij die vertrouwd is met dit type inschrijving - douaneagentschap) of door uw verzekeraar

OPGELET: Niet alle verzekeringsmaatschappijen bieden een tijdelijke verzekering aan! Neem eerst contact op met de verzekeraars om te weten of zij dit type verzekering aanbieden.

Vak X1 “inschrijving” 

Vink “Transit” aan 

Vak X2

Vink “ gebruikt voertuig” aan 

Vak X3 “formaat van de plaat” 

Vink “normale plaat”, “vierkant formaat” of “moto-formaat” aan.

De aanvrager van de inschrijving 

Vul duidelijk leesbaar in hoofdletters in en gebruik één vakje per letter.

Vermeld het volledige adres van uw tijdelijke verblijfplaats in België. (contactadres: bv. adres van een douaneagentschap).

Geef een telefoonnummer of e-mailadres op. 

Vakken X7 en X8 “datum en handtekening” 

Vul de datum in en onderteken het formulier. 

Vak X10 “bijkomende informatie” 

Vermeld het volledige adres van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland als u geen inwoner van België bent. 

Vak Z “De verzekeraar”

Kleef hier het gele vignet dat uw verzekeraar u overhandigt.

De aanvraag wordt uitsluitend behandeld op basis van originele documenten. Geen enkele fotokopie, zelfs voor wettig verklaard, wordt aanvaard. De beambte van de DIV moet met de originele stukken in handen de juistheid van de vermeldingen op het formulier voor de aanvraag tot inschrijving nagaan. Het is verboden een tijdelijke inschrijving uit te voeren zolang de aanvraag niet in orde is en alle vereiste documenten niet zijn getoond. De belofte om de documenten later te bezorgen of om ze te tonen wanneer de inschrijvingsdocumenten worden uitgereikt, volstaat niet om de aanvraag uit te voeren.

 • Voeg onderstaande originele documenten bij de aanvraag:
  • het bewijs van het verzekeringscontract (“groene kaart”);
  • het laatste inschrijvingsbewijs (of een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling afgegeven door de politie indien dit bewijs verloren ging / gestolen werd;
  • de aankoopfactuur / verkoopovereenkomst;
  • het bewijs dat de technische keuring nog steeds geldig is;
  • uw origineel paspoort of originele identiteitskaart uitgereikt in het buitenland, met een juiste geldigheidsduur en in een taal die de DIV begrijpt of vergezeld van een officiële vertaling;
  • een recent en origineel attest van verblijf in het buitenland indien de identiteitsdocumenten geen adres vermelden;
  • als het Schengenvisum voor het betrokken land verplicht is, moet het worden voorgelegd.

Een maatschappij die in een EU-lidstaat is opgericht, kan een X-plaat uitgereikt krijgen, op voorlegging van een geldig attest dat bewijst dat zij effectief in het buitenland is opgericht of geregistreerd. Dit recent attest moet door een officiële buitenlandse instantie worden uitgereikt. Op het attest moet duidelijk de naam en het adres van de maatschappij en haar btw-nummer zijn vermeld, zoals aangegeven op het formulier voor de aanvraag tot inschrijving.

Status van uw aanvraag tot inschrijving

Wil u weten wat de status van uw aanvraag tot inschrijving bij de DIV is? Ga direct naar onze applicatie “Mijn voertuig, mijn plaat”.  

 Verlenging

Een tijdelijke inschrijving kan worden verlengd indien dit wordt toegekend VÓÓR DE VERVALDATUM en indien de voorwaarden waaronder de oorspronkelijke inschrijving werd toegekend, nog steeds gelden op het ogenblik van de aanvraag tot verlenging. De totale duur mag de maximale geldigheidsduur die het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen vastlegt, niet overschrijden.

Bij een verlenging wordt een nieuwe plaat met een nieuw nummer uitgereikt. Een nieuw inschrijvingsbewijs met vermelding van de nieuwe vervaldatum zal worden uitgereikt met de nieuwe plaat waarop twee nieuwe stickers zullen worden aangebracht.

Zie de tabel met de geldigheidsduur van de tijdelijke platen van korte duur. 

Een aanvraag tot verlenging wordt ook uitsluitend behandeld op basis van originele documenten.

Onverenigbaarheden wat betreft tijdelijke platen

Een voertuig dat onder een X-plaat werd ingeschreven, kan nadien niet meer door een andere titularis onder een tijdelijke plaat worden ingeschreven. De X-plaat is bedoeld om een voertuig werkelijk te exporteren. Het voertuig kan later onder een normale Belgische plaat worden ingeschreven wanneer alle procedures in verband met de dedouanering en de btw in orde zijn.

Misbruik

Bij misbruik van een X-plaat zal de titularis van de inschrijving gedurende een periode van 5 jaar geen tijdelijke inschrijving meer kunnen krijgen, vanaf het ogenblik dat de DIV kennis heeft genomen van het misbruik.

 

Your Europe

Contact Fields

logo your Europe

 

 

 

 

 

Help us improve