Vergunning van spoorwegonderneming

Changed
10/11/2023

Wat is een vergunning van spoorwegonderneming?  

Een vergunning van spoorwegonderneming toont aan dat de spoorwegonderneming alle voorwaarden vervult om als zodanig te worden beschouwd.  

De vergunning wordt afgeleverd door de bevoegde autoriteit van een lidstaat. Ze heeft een Europese geldigheid: de vergunning is dus geldig in alle landen van de Europese Unie, ongeacht de lidstaat waar ze is afgeleverd. Voor België is de bevoegde autoriteit die de vergunning aflevert de minister bevoegd voor de regulering van het spoorwegvervoer. 

Geeft een vergunning van spoorwegonderneming toegang tot het Belgische spoorwegnet? 

Elke spoorwegonderneming moet in het bezit zijn van een vergunning om toegang te krijgen tot het Belgische spoorwegnet. De vergunning van spoorwegonderneming volstaat echter niet. Om op het Belgische spoorwegnet te mogen rijden, moet een spoorwegonderneming ook nog beschikken over een veiligheidscertificaat en tijdsslots voor verkeerstoelatingen van de infrastructuurbeheerder verkrijgen. Deze tijdsslots worden ook wel rijpaden genoemd en moeten in België bij Infrabel worden gereserveerd. 

Wat is de procedure om een vergunning te verkrijgen? 

Als een spoorwegonderneming een exploitatiezetel in België heeft, moet zij haar vergunningsaanvraag bij de FOD Mobiliteit en Vervoer indienen. Zodra het dossier volledig is, maakt de FOD het over aan de minister bevoegd voor de regulering van het spoorwegvervoer.  

De procedure is de volgende: 

  • De spoorwegonderneming moet aan de minister aantonen dat zij te allen tijde kan voldoen aan de voorwaarden op het vlak van financiële draagkracht, beroepsbekwaamheid, eerbaarheid en dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid. 
  • De spoorwegonderneming moet contact opnemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer om de praktische modaliteiten van de genoemde voorwaarden vast te leggen. 
  • Het volledige dossier moet per mail aan de FOD worden bezorgd op het adres: spoorweg.ondernemingen@mobilit.fgov.be
  • De minister beslist en geeft de vergunning af binnen 90 dagen te rekenen vanaf de indieningsdatum van het volledige dossier.  
  • Als de beslissing positief is, moet de spoorwegonderneming een jaarlijkse retributie betalen. Het betreft een deelname in de kosten voor administratie, controle en toezicht door de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Wat is de procedure zodra de vergunning is verkregen? 

De vergunning van spoorwegonderneming wordt om de vijf jaar opnieuw onderzocht. Dit onderzoek laat toe te controleren of de toestand van de spoorwegonderneming nog steeds strookt met die die werd meegedeeld. Boven op dit vijfjaarlijkse onderzoek kan de minister bevoegd voor de regulering van het spoorwegvervoer de toestand van de onderneming ook op elk moment laten doorlichten. 

Bovendien is de houder van de vergunning elk jaar verplicht om de FOD Mobiliteit en Vervoer het volgende toe te sturen

  • een verzekeringsattest met vermelding van het bedrag en de geldigheidsduur van de dekking voor de burgerlijke aansprakelijkheid 
  • het door de algemene vergadering goedgekeurde jaarverslag 

De houder van de vergunning is ook verplicht de FOD Mobiliteit en Vervoer in te lichten over elke toestandswijziging die de elementen van het dossier zou kunnen aantasten. 

Lijst van de spoorwegondernemingen die in België mogen rijden 

In onderstaande tabel zijn alle spoorwegondernemingen opgelijst die in België mogen rijden. 

Certus Rail Solutions 

Crossrail Benelux NV 

DB Cargo Belgium NV 

HSL Belgium 

Lineas Group 

Medway Belgium

NMBS/SNCB 

Railtraxx NV 

RTB Cargo Belgium 

TCA Rail

THI Factory NV 

Contact

Contact Fields
Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Spoorbeleid
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

E-mail : spoorweg.ondernemingen@mobilit.fgov.be

Tel. : +32 (0)2 277 36 18 ou +32 (0)2 277 42 35