Opvolging van de subsidieaanvraag

Changed
08/08/2022
 • Projecten die financiële steun krijgen in het kader van de Connecting Europe Facility hebben welbepaalde rapportageverplichtingen. Dat betekent dat de begunstigden van een subsidie bepaalde informatie moeten meedelen aan de FOD Mobiliteit en Vervoer om het goede verloop van hun project te garanderen.  

  Hoe verloopt de rapportage

  1. Drie verslagen opstellen

   Tijdens de uitvoering van het project moeten drie afzonderlijke verslagen worden opgesteld. Die verslagen bevatten alle informatie die nodig is om de voortgang van het project te kunnen opvolgen. Het gaat om: 

   • het jaarverslag over de voortgang van het project (Action Status Report) 
   • het tussentijdse verslag van uitvoering (Interim Report) 
   • het eindverslag van uitvoering (Final Report) 

   Jaarverslag over de voortgang van het project 

   In dit verslag moeten de begunstigden van Europese financiële steun informatie verstrekken over de voortgang van het project, maar ook de gebeurtenissen melden die de uitvoering ervan kunnen vertragen. 

   Het jaarverslag over de voortgang van het project moet tien werkdagen vóór de door de Europese Commissie vastgestelde deadline, dit is 31 maart van elk jaar, worden ingediend. 

   Tussentijds verslag en eindverslag van uitvoering  

   Voor het opstellen van het tussentijdse verslag en het eindverslag van uitvoering moeten de begunstigden een bedrijfsrevisor inschakelen. Alleen dan kan de juistheid van de uitgaven en de naleving van de kostentoerekening aan het project worden gewaarborgd. 

  2. Een verklaring bijvoegen

   De drie voormelde verslagen moeten vergezeld gaan van een door een wettelijke vertegenwoordiger van de begunstigde entiteit ondertekende verklaring. Daarin verklaart de begunstigde op erewoord dat de informatie in het verslaggevingsdocument volledig, betrouwbaar en oprecht is. 

   Ondernemingen die niet weten wie hun wettelijke vertegenwoordiger is, kunnen dit opzoeken op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Meer informatie vindt u op bladzijde 3 van dit document

   De verklaring die moet worden ingevuld en naar ons moet worden doorgestuurd, is hier beschikbaar. 

  3. Naar wie moeten de verslaggevingsdocumenten worden doorgestuurd?

   De hierboven beschreven verslaggevingsdocumenten moeten worden goedgekeurd door de lidstaat waar de begunstigde van de subsidie gevestigd is. In België worden ze goedgekeurd door de FOD Mobiliteit en Vervoer en moeten ze dus naar het e-mailadres eufunding@mobilit.fgov.be worden gestuurd.  

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : eufunding@mobilit.fgov.be