Connecting Europe Facility (CEF)

Hoe werkt de Connecting Europe Facility? 

De Connecting Europe Facility is een financieringsprogramma van de Europese Commissie dat tot doel heeft de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V) en van de energie- en telecomsector te steunen. Met dit programma wil de Europese Commissie sterkere en directere banden tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie tot stand brengen.  

Op het gebied van mobiliteit is het programma van de Europese Commissie bedoeld om projecten te steunen die een verbetering van de Europese vervoerinfrastructuur mogelijk maken. Het gaat voornamelijk om: 

 • de bouw of aanleg van ontbrekende schakels in het trans-Europese vervoersnetwerk 
 • de wegwerking van knelpunten (zeer druk verkeer op een bepaalde plaats) 
 • de ontwikkeling van informatiesystemen voor een beter verkeersbeheer 

Om voor financiering in aanmerking te komen, moeten kandidaten reageren op projectoproepen (over een of meer jaren) die door het agentschap CINEA worden uitgeschreven. 

Budget 

De verordening over de Connecting Europe Facility legt het financiële kader vast voor de ontwikkeling van de trans-Europese vervoersnetwerken in de periode 2021-2027

Die verordening voorziet in een totaalbudget van 33,71 miljard euro, verdeeld over drie sectoren: 

 • 25,81 miljard euro voor de vervoersector 
 • 5,84 miljard euro voor de energiesector 
 • 2,06 miljard euro voor de telecomsector 

Welke rol vervult de FOD? 

De verschillende taken die de FOD Mobiliteit en Vervoer uitvoert in het kader van de Connecting Europe Facility zijn: 

 • de kandidaten informeren die mogelijk een Europese subsidie kunnen genieten in het kader van de projectoproepen; 
 • dienst doen als tussenschakel tussen de Europese instellingen en de private of publieke ondernemingen die actief zijn in de vervoersector en die Europese steun genieten of willen genieten; 
 • sommige kandidatuurdossiers voor Belgische projecten analyseren en goedkeuren
 • de juistheid controleren van de informatie die de begunstigden aan het agentschap CINEA verstrekken tijdens de looptijd van het project; 
 • deelnemen aan de raadplegingsprocedure van de lidstaten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het programma. 

Hoe vraagt u een subsidie aan? 

Als u een project wilt indienen in het kader van de Connecting Europe Facility voor een dossier dat te maken heeft met het vervoerdomein, kunt u terecht op onze pagina een subsidie aanvragen. Informatie over de 2023 oproep is te vinden op de pagina Call 2023 CEF Transport.

Contact 

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : eufunding@mobilit.fgov.be