Contracten

Changed
10/04/2024

Op deze pagina bevinden zich enerzijds het performantiecontract tussen de Belgische Staat en Infrabel en anderzijds het openbaredienstcontract tussen de Belgische Staat en de NMBS. Beide contracten werden eind 2022 door de federale regering goedgekeurd.  

De NMBS en Infrabel zijn de twee Belgische overheidsbedrijven in de spoorwegsector. NMBS is de operator die de spoordienst organiseert. Infrabel beheert de Belgische spoorweginfrastructuur. 

Performantiecontract Infrabel

Het performantiecontract tussen de Belgische Staat en Infrabel werd goedgekeurd voor de periode 2023-2032. Dit contract bevat de opdrachten van openbare dienst die Infrabel dient uit te voeren. Het gaat hier met name over het verbeteren van de performantie van het spoorwegnet, verhogen van de productiviteit en het verder rationaliseren van het industrieel apparaat.

Openbaredienstcontract NMBS

Het openbaredienstcontract tussen de Belgische Staat en NMBS werd goedgekeurd voor de periode 2023-2032. Dit contract bevat de opdrachten van openbare dienst die de NMBS in deze periode dient uit te voeren. Het gaat hier om het vervoersaanbod en de bijkomende diensten (op vlak van klantentevredenheid, toegankelijkheid, stiptheid,…) die de NMBS dient te leveren. 

Publicatie aangepaste bijlage 2 - Referentieaanbod transportplan 2023-2026

Het openbaredienstcontract voor de periode 2023-2032 voorziet in het opstellen door de NMBS van vervoersplannen met het bedieningsschema van elk van de verbindingen en de rijperioden.

Het huidige vervoersplan 2023-2026 werd door de federale Ministerraad goedgekeurd op 14 juli 2023 en trad in werking op zondag 10 december 2023.

De FOD MV publiceert het referentieaanbod van de opdracht van openbare dienst voor december 2023, december 2024 en december 2025 zoals deze zijn goedgekeurd op 14 juli 2023. Deze documenten stemmen overeen met de actualisering van de bijlage 2 “Referentieaanbod (basisaanbod + aanvullende diensten)” van het openbaredienstcontract. Dit omvat de diensten voor reizigersvervoer die de NMBS elk jaar moet aanbieden, op voorwaarde dat NMBS de aangevraagde rijpaden verkrijgt na het indienen van haar rijpadaanvraag bij infrastructuurbeheerder Infrabel.

Voor elke treinverbinding worden in deze documenten de volgende elementen gespecificeerd:

  • De naam van de relatie (d.w.z. "IC01") in kolom A;
  • De gebruikte treinserie in kolom B;
  • De betrokken dagen (weekdagen/weekends) in kolom C;
  • De reisweg in kolom D;
  • Het aantal treinen per dag dat de NMBS moet inzetten om deze verbinding te garanderen (aangezien niet alle treinen altijd het volledige traject afleggen) in kolom E voor weekdagen, I voor zaterdag en M voor zondag;
  • De frequentie op weekdagen (kolom F), zaterdag (kolom J) en zondag (kolom N);
  • De amplitude voor elke richting op weekdagen (kolommen G en H), zaterdag (kolommen K en L) en zondag (kolommen O en P).

Sommige verbindingen zijn ontdubbeld, waarbij een tweede trein over een beperktere amplitude rijdt (dit is in de tabel aangegeven met een sterretje).

Ook voldoen sommige verbindingen niet aan het referentieaanbod door de onbeschikbaarheid van spoorweginfrastructuur of de aanwezigheid van P-treinen ter compensatie. Dit wordt eveneens aangegeven met respectievelijk twee of drie sterretjes.

Referentieaanbod (bijlage 2) December 2023
Referentieaanbod (bijlage 2) December 2024
Referentieaanbod (bijlage 2) December 2025

Na goedkeuring van het transportplan diende NMBS rijpaden aan te vragen bij Infrabel. Infrabel kent de rijpaden toe op basis van de aanvragen van alle spoorwegoperatoren en de beschikbare capaciteit. Hierdoor kan het zijn dat sommige zaken uit het goedgekeurde plan toch nog licht wijzigen. Deze gewijzigde bijlage 2 na aanvraag van de rijpaden bij Infrabel vindt u hieronder terug. Dit is het transportplan zoals het uiteindelijk rijdt op het Belgische net.

Referentieaanbod (bijlage 2) December 2023 (na aanvraag rijpaden)

Specificaties

Voorafgaand aan de onderhandelingen m.b.t. het openbaredienstcontract en het performantiecontract, die liepen tussen begin 2021 en eind 2022, werden de hoofdlijnen voor deze contracten vastgelegd in de voorafgaande specificaties van de openbaredienstverplichtingen die in april 2021 door de federale regering werden goedgekeurd:

Er dient opgemerkt dat het specificatiedocument van de NMBS voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/2338 van 14 december 2016 (tot wijziging van Verordening (EG) 1370/2007) met betrekking tot de openstelling van de markt voor het nationale passagiersvervoer per spoor, en meer bepaald artikel 2 bis daarvan.  

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Contracten Openbare Dienst Spoor
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail: dir.rail-spoor@mobilit.fgov.be