Weg

Sociale dumping, verkeersveiligheid en oneerlijke concurrentie centraal in besprekingen op de conferentie over wegcontrole

Op vrijdag 23 februari in Brussel verwelkomden de federale ministers van Mobiliteit Georges Gilkinet en van Werk Pierre-Yves Dermagne de verschillende partners die instaan voor het wegvervoer in Europa. Samen bespraken ze sociale uitdagingen in de sector en recente controlemaatregelen. Het doel van deze nieuwe methoden is om chauffeurs te beschermen tegen sociale dumping, de verkeersveiligheid te verbeteren en oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Wegcontrole collage

Georges Gilkinet, Belgisch federaal minister van Mobiliteit: "Het garanderen van mobiliteit van hoge kwaliteit in Europa met strenge sociale en milieunormen is een van mijn prioriteiten als Voorzitter van de Transportsector van de Europese Raad. Dit vereist doeltreffende wegcontroles om ervoor te zorgen dat iedereen zich houdt aan de regels die op Europees niveau zijn vastgesteld, die de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van chauffeurs moeten garanderen, en ook een eerlijke concurrentie. De conferentie op hoog niveau van vandaag heeft aangetoond dat er recent op dit vlak vooruitgang is geboekt, maar ook dat er nog uitdagingen overblijven. En we hebben een duidelijke boodschap gegeven aan de volgende Europese Commissie: we moeten collectief de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie voortzetten en opvoeren om betere sociale en milieuvoorwaarden in de wegvervoersector te bereiken.”

Pierre-Yves Dermagne, Belgisch federaal minister van Werk: “De set maatregelen in het Europese Mobility Package is essentieel om te zorgen voor een goed evenwicht tussen de sociale bescherming van bestuurders en de vrijheid van exploitanten om grensoverschrijdende vervoersdiensten te verlenen. Om de handhaving van het Mobility Package te kunnen verzekeren, is meer samenwerking nodig tussen lidstaten. Het nastreven van eerlijkere concurrentie tussen bedrijven gaat hand in hand met het afdwingen van meer verkeersveiligheid en een rechtvaardige behandeling van de werknemers.”

In januari organiseerde de FOD Mobiliteit en Vervoer een wegcontrole die specifiek gewijd was aan het gebruik van het DSRC-apparaat (Dedicated Short Range Communications), in aanwezigheid van hun collega’s uit Frankrijk en Luxemburg die van hun ervaring kwamen leren. Dankzij deze nieuwe technologie hebben de beambten van de controlediensten vanop afstand toegang tot de gegevens van de tachograaf in vrachtwagens voor internationaal vervoer, zodat ze voertuigen die een grondige controle vereisen nauwkeuriger kunnen opsporen.

Sinds het gebruik van deze DSRC-apparatuur zijn de controlediensten in staat om gerichtere controles uit te voeren, waardoor ze op voorhand kunnen bepalen voor welke voertuigen een controle opportuun zou zijn. Daarnaast konden er specifieke inbreuken worden vastgesteld die in het verleden moeilijk op te sporen waren.

De controle op de naleving van de rij- en rusttijden speelt een essentiële rol in de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie en draagt in belangrijke mate bij tot de verbetering van de verkeersveiligheid in België en de Europese Unie.
 

Uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten

De federale ministers van Mobiliteit en van Werk die aanwezig waren op de conferentie konden de nieuwe controlemethodes en de uitdagingen ervan sinds de inwerkingtreding van het mobiliteitspakket bespreken. Ook konden ze het hebben over initiatieven om de aanpak van controles tussen de verschillende EU-landen te harmoniseren, met het oog op een voortdurende verbetering van de samenwerking. CORTE presenteerde het document TRACE II, dat de interpretatie van wetgeving tussen de autoriteiten van verschillende lidstaten harmoniseert. In hun uiteenzettingen haalden ELA, ETF en IRU de sociale uitdagingen aan waarmee de sector wordt geconfronteerd en waarmee rekening moet worden gehouden. Tot slot presenteerde het EESC zijn Exploratory opinion on the topic of posting of drivers. Deze presentaties vormden de basis voor een paneldiscussie met de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de verschillende deelnemende organisaties. Na het debat deelden de Belgische ministers van Mobiliteit en van Werk hun visie op de maatregelen die in de toekomst nodig zullen zijn. Bovenal benadrukt België het belang van een eerlijke en veilige mobiliteit op de Europese wegen.