Spoor

Connecting Europe Facility 2 - Projectoproepen 2023

Op 26 september 2023 heeft het European Climate, Environment and Infrastructure Executive Agency (CINEA) een nieuwe projectoproep voor de Europese Commissie geopend in het kader van het CEF-Transport programma.

Voor deze projectoproep heeft de Europese Commissie een budget van 7 miljard euro voorzien, voor de cofinanciering van studies en projecten die passen in een van de onderstaande prioriteiten:

  • de infrastructuurprojecten op het netwerk van het TEN-V/TEN-T (Core and Comprehensive Network);
  • de uitrol van het ERTMS (European Rail Traffic Management Systems) op het rollend materieel;
  • interoperabiliteit;
  • de invoering van ITS-systemen (Intelligent Transport Services) voor het wegvervoer;
  • de uitrol van het luchtverkeersbeheersysteem (Single European Sky – SESAR) ;
  • de projecten voor de ontwikkeling van vervoersinfrastructuur in de knooppunten van het kernnetwerk;
  • de vermindering van het door spoorvrachtvervoer geproduceerde geluidsoverlast;
  • de verbetering van de veerkracht van de vervoersinfrastructuur, met name ten aanzien van klimaatverandering en natuurrampen;
  • Mutimodal passanger hubs;

De subsidieaanvragen moeten verplicht gevalideerd worden door de betrokken lidstaten. In België moeten, naargelang - het type van project, de subsidieaanvragen hetzij bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, hetzij door de Gewesten gevalideerd worden.

De kandidaten die hun dossier door de FOD Mobiliteit en Vervoer willen laten valideren, worden verzocht het uiterlijk op 16 januari 2024 bij de FOD in te dienen via het volgende mailadres: EUfunding@mobilit.fgov.be. De kandidatuurdossiers die door de FOD zijn gevalideerd, moeten uiterlijk tegen 30 januari 2024 aan het Agentschap CINEA worden bezorgd.

Meer toelichting over de prioriteiten van de projectoproepen en over de selectiecriteria voor de projecten zijn beschikbaar op de website van het agentschap CINEA.