Boodschap aan de leveranciers van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Changed
03/10/2023

In de komende maanden en jaren zal het stapsgewijs verplicht worden facturen elektronisch (= verzonden via een factureringssoftware die compatibel is met de verzending van e‑facturen) naar de FOD Mobiliteit en Vervoer te sturen.

De tabel hieronder maakt duidelijk vanaf welke datum deze verplichting geldt voor welke facturen.

De FOD Mobiliteit en Vervoer raadt u aan niet tot deze data te wachten: aarzel niet om eerder aan deze verplichting te voldoen!

Praktische hulpmiddelen en erkende IT-oplossingen zijn beschikbaar op https://efactuur.belgium.be/nl/bedrijven.

Uw vragen over de implementatie van dit nieuwe systeem kunt u stellen via https://efactuur.belgium.be/nl/contact, of via het e‑mailadres e-invoicing@bosa.fgov.be.

1/11/2022

Facturen die voortvloeien uit de uitvoering van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten:

  • die op of na 1 november 2022 werden bekendgemaakt, of hadden moeten worden bekendgemaakt, (hiervoor geldt de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen)

OF

  • waarvoor, bij gebreke van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, de uitnodiging tot het indienen van een inschrijving op of na 1 november 2022 werd gelanceerd

EN waarvan de geraamde waarde gelijk was aan of hoger was dan de drempel voor Europese bekendmaking (momenteel 140.000 euro exclusief btw, maar dit bedrag kan aan het begin van elk jaar gewijzigd worden).

1/5/2023

Facturen die voortvloeien uit de uitvoering van overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten:

  • die op of na 1 mai 2023 werden bekendgemaakt, of hadden moeten worden bekendgemaakt, (hiervoor geldt de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen)

OF

  • waarvoor, bij gebreke van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, de uitnodiging tot het indienen van een inschrijving op of na 1 mai 2023 werd gelanceerd

EN waarvan de geraamde waarde gelijk was aan of hoger was dan 30.000 euro exclusief btw.

1/3/2024

Alle facturen.

Vanaf de drie hierboven vermelde data zullen dus voor de respectievelijke facturen ENKEL nog elektronische facturen (= verzonden via een factureringssoftware die compatibel is met de verzending van e‑facturen) worden aanvaard door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze verplichting is het gevolg van het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten dat op 31 maart 2022 bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad.