Enquête Monitor over de mobiliteit van de Belgen

Changed
12/04/2024

MONITOR: het nationale mobiliteitsonderzoek

In 2016 lanceerden de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Vias institute een nieuwe enquête over de mobiliteit van de Belgen, die de naam MONITOR kreeg.  

Het doel van de enquête was om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te krijgen voor een beter inzicht in de verplaatsingsgewoonten van de Belgische bevolking. Die waardevolle gegevens maken het mogelijk om een kwaliteitsvol mobiliteitsbeleid te voeren. 

MONITOR is de opvolger van twee grote enquêtes over de verplaatsingen van de Belgen: 

  • MOBEL (dagelijkse MObiliteit in BELgië) in 1999 
  • en BELDAM (BELgian DAily Mobility) in 2010 

Bijzonder aan deze drie enquêtes is het soort informatie dat ze verzamelen: er wordt aan de respondenten gevraagd om details te geven over al hun verplaatsingen in de loop van een volledige dag. 

In tegenstelling tot de MOBEL- en BELDAM-enquêtes verloopt het MONITOR-onderzoek volledig online. De vorige enquêtes werden uitgevoerd op papier, met face-to-face interviews, mailings en telefonische bijstand. 

Werkwijze van de MONITOR-enquête: hoe worden de gegevens verzameld? 

Er werd een steekproef van 10.632 Belgen bevraagd. Die steekproef is representatief voor de Belgische bevolking op basis van leeftijd, geslacht, activiteit en het gewest waar de respondenten wonen.  

Het onderzoek bestaat uit twee aparte bevragingen: 

  • De respondenten kregen een algemene vragenlijst met vragen over hun verplaatsingsgewoonten en of ze al dan niet een eigen voertuig en/of een abonnement voor het openbaar vervoer hebben. 
  • Diezelfde personen kregen vervolgens een vragenlijst in de vorm van een dagboek (verplaatsingenboekje) waarin ze hun verplaatsingen doorheen de dag gedetailleerd bijhouden. 

Het eerste deel van het onderzoek werd opgestart in maart 2016, terwijl het tweede deel pas in juni van datzelfde jaar van start ging. 

Resultaten

Het MONITOR-onderzoek liep van maart 2016 tot september 2017. Daarna werden de verzamelde gegevens door de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Vias institute uitvoerig geanalyseerd. Een kopie van de vragenlijsten en de werkwijze zijn beschikbaar op de website van het Vias institute

Vervolgens werd op basis van de resultaten een synthese opgemaakt. Het eindrapport, dat alle resultaten van het onderzoek bevat, verscheen in december 2019. 

Publicaties 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de drie grootschalige enquêtes over de mobiliteit van de Belgen: MONITOR, MOBEL en BELDAM. 

MONITOR-enquête (2017) 

De MONITOR-enquête is het derde grote mobiliteitsonderzoek in België, na MOBEL en BELDAM. Het werd uitgevoerd in 2017, op initiatief van de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Vias Institute. Het doel was om te peilen naar de verplaatsingsgewoonten van de Belgische bevolking. Voor het onderzoek werden meer dan 10.632 Belgen tussen maart 2016 en september 2017 bevraagd. 

BELDAM-enquête (2010) 

 

De BELDAM-enquête was de opvolger van de MOBEL-enquête in 2010 en werd uitgevoerd op initiatief van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO), met de hulp van verschillende partners zoals de NMBS, het Brussels Gewest, het Waals Gewest en de provincie Luxemburg. De enquête leverde actuele gegevens over de mobiliteit in België op. Daarvoor werden tussen december 2009 en januari 2011 meer dan 8.500 huishoudens of in totaal 15.822 respondenten bevraagd. 

MOBEL-enquête (1999) 

De MOBEL-enquête was de eerste die uitgebreide gegevens verzamelde over het vervoer en het mobiliteitsgedrag van de Belgen. De enquête peilde naar de verschillende verplaatsingen die de Belgen in 1999 maakten om hun dagelijkse bezigheden te verrichten. Meer dan 7.000 respondenten en 3.000 huishoudens werden bevraagd. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Dienst Studies en Enquêtes
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : enquetewwv@mobilit.fgov.be