Wetgeving en regelgeving

Changed
24/11/2023

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste wetteksten met betrekking tot duurzame mobiliteit in België.

Woon-werkverkeer

 • 08.04.2003 - Woon-werkverkeer
  • Thema's: Woon-werkverkeer
  • Soort: Federaal
  • Type: Programmawet
  • Bron: Belgisch Staatsblad
  • Samenvatting: Wet die werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht om de drie jaar een diagnose uit te voeren van het woon-werkverkeer van hun werknemers.
 • 16.05.2003 - Gegevensverzameling in het kader van het woon-werkverkeer
  • Thema's: Woon-werkverkeer
  • Soort: Federaal
  • Type: Koninklijk besluit
  • Bron: Belgisch Staatsblad
  • Samenvatting: Koninklijk besluit houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van titel VII van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers.

Intelligente vervoerssystemen (ITS)

 • 7.07.2010 - Invoering van intelligente vervoerssystemen
  • Thema's: Intelligente vervoerssystemen
  • Soort: Europees
  • Type: Richtlijn
  • Bron: Eur-Lex (European Union Law)
  • Samenvatting: Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen.
 • 31.05.2017 - EU-brede multimodale reisinformatiediensten.
  • Thema's: Intelligente vervoerssystemen
  • Soort: Europees
  • Type: Verordening
  • Bron: Eur-Lex (European Union Law)
  • Samenvatting:  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1926 van de Commissie van 31 mei 2017 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het aanbieden van EU-brede multimodale reisinformatiediensten.
 • 26.11.2012 - Noodoproepdienst in de Europese Unie
  • Thema's: Intelligente vervoerssystemen
  • Soort: Europees
  • Type: Verordening
  • Bron: Eur-Lex (European Union Law)
  • Samenvatting: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 van de Commissie van 26 november 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat de geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall betreft.
 • 17.08.2013 - Kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen
  • Thema's: Intelligente vervoerssystemen
  • Soort: Federaal
  • Type: Wet
  • Bron: Belgisch Staatsblad
  • Samenvatting: Wet tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (geciteerd als "ITS-kaderwet") - Wet ter omzetting van de Europese richtlijn uit 2010 wat betreft de federale bevoegdheden op het vlak van intelligente transportsystemen (ITS).
 • 15.12.2013 - Kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen
  • Thema's: Intelligente vervoerssystemen
  • Soort: Federaal
  • Type: Koninklijk besluit
  • Bron: Belgisch Staatsblad
  • Samenvatting: Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de wet van 17 augustus 2013 tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Kaderbesluit tot uitvoering van de invoering van intelligente vervoerssystemen (ITS), dat zich toespitst op de prioritaire ITS-domeinen en -acties die in de EU-richtlijn zijn vastgesteld.
 • 7.10.2020 - Geharmoniseerd gebruik van de radiotransmissie van gegevens voor veiligheidsgerelateerde toepassingen van intelligente vervoerssystemen (ITS)
  • Thema: Diversen
  • Soort: Europees
  • Type: Besluit
  • Bron: Eur-Lex
  • Samenvatting:  Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1426 van de Commissie van 7 oktober 2020 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5875-5935 MHz-frequentieband voor veiligheidsgerelateerde toepassingen van intelligente vervoerssystemen (ITS) en tot intrekking van Beschikking 2008/671/EG.

België in een Europese context

 • 05.05.1997 – Coördinatie van het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling
  • Thema's: Duurzame ontwikkeling
  • Soort: Federaal
  • Type: Wet
  • Bron: Belgisch Staatsblad
  • Samenvatting: Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Ze bepaalt de maatregelen die op federaal niveau moeten worden genomen om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te bereiken vanuit het oogpunt van doeltreffendheid en interne samenhang.
 • 27.10.2003 - Belasting van energieproducten en elektriciteit
  • Thema's: Elektriciteit, energieproducten
  • Soort: Europees
  • Type: Richtlijn
  • Bron: Eur-Lex (European Union Law)
  • Samenvatting: Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit.
 • 17.04.2019 - Prestatienormen op het vlak van CO2-emissies voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen
  • Thema's: Duurzame mobiliteit, voertuigen
  • Soort: Europees
  • Type: Verordening
  • Bron: Eur-Lex (European Union Law)
  • Samenvatting: Verordening (EU) 2019/631 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 443/2009 en (EU) nr. 510/2011.