Fiscale voordelen en fietspremies

Changed
04/04/2024
 • Met een ecologisch doel voor ogen zijn verschillende maatregelen genomen om het dagelijks gebruik van de fiets aan te moedigen. Fietsen levert vandaag de dag dan ook verschillende voordelen op. Als u bijvoorbeeld met de fiets naar het werk gaat, kunt u soms vergoedingen of een bedrijfsfiets krijgen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook premies voor de aankoop van een fiets krijgen

  Fiscale voordelen in het kader van woon-werkverplaatsingen met de fiets 

  Als u met de fiets naar het werk gaat, kunt u verschillende voordelen krijgen, ongeacht het type fiets dat u gebruikt: stadsfiets, vouwfiets, koersfiets, mountainbike, elektrische fiets, hybridefiets, speedpedelec, enzovoort. Het kan gaan om een fiets die uw werkgever ter beschikking stelt, of om uw eigen fiets. De enige voorwaarde is dat de fiets daadwerkelijk als woon-werkvervoerswijze wordt gebruikt. In dit geval zijn er twee soorten voordelen: de tussenkomsten van uw werkgever en de aftrekbaarheid van de werkelijke kosten. 

  De tussenkomsten van uw werkgever 

  Als u met de fiets naar het werk gaat, kan uw werkgever op drie manieren tussenkomen: met een fietsvergoeding, een forfaitaire vergoeding of bij de aanschaf van een bedrijfsfiets.  

  De fietsvergoeding 

  De fietsvergoeding is een kilometervergoeding die uw werkgever voor uw woon-werkverplaatsingen toekent.

  Deze vergoeding dient om de kosten van de fietser te dekken, maar ook om werknemers aan te moedigen om vaker de fiets te nemen om naar het werk te gaan. Als u de fiets slechts voor een deel van uw traject gebruikt (bijvoorbeeld om naar het station te gaan), kunt u ook een fietsvergoeding krijgen. 

  In de privésector geldt vanaf 1 mei 2023 dat als er geen collectieve arbeidsovereenkomst op bedrijfs- of sectorniveau is die voorziet in een fietsvergoeding, er een aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. Deze laatste voorziet in artikel 6 een vergoeding die is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belasting van 0,27 euro per kilometer en in artikel 5 dat de toekenning van de vergoeding wordt geplafonneerd op een afstand van maximum 20 kilometer per enkele reis.

  In bedrijven waar een collectieve overeenkomst op bedrijfs- of sectorniveau al voorziet in een fietsvergoeding, blijven de geldende regels voor elke collectieve overeenkomst ongewijzigd. In het bijzonder is de maximale belastingvrije vergoeding voor inkomsten in 2023 vastgelegd op 0,27 euro per kilometer. Met andere woorden, zolang het bedrag van de kilometervergoeding niet hoger is dan 27 cent per afgelegde kilometer, is er geen belasting verschuldigd. Als de werkgever een kilometervergoeding toekent die hoger is dan dit bedrag, dan is het overschot belastbaar als beroepsinkomen. U moet het overschot dan in uw belastingaangifte vermelden.

  Voor inkomens in 2024 gaat de aftrekbaarheid van de kilometervergoeding omhoog naar 0,35 euro. Bij de verhoging van dit bedrag komt een belastingvrij jaarlijks plafond van 2.500 euro per jaar.

  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD Financiën.  

  De forfaitaire vergoeding 

  In sommige gevallen kan de werkgever een forfaitaire vergoeding toekennen. Dit betekent dat uw werkgever aan al zijn werknemers dezelfde vergoeding voor vervoerskosten geeft.  

  Dit type vergoeding kan niet als een belastingvrije fietsvergoeding worden beschouwd. De forfaitaire vergoeding kan echter belastingvrij zijn tot een maximum van 470 euro per jaar (inkomsten 2023). Bovendien kan deze worden gebruikt om de huur van deelfietsen te betalen, voor zover deze voor woon-werkverplaatsingen worden gebruikt (hetzij uitsluitend voor woon-werkverplaatsingen, hetzij bij gemengd gebruik, dat wil zeggen woon-werk- en privéverplaatsingen). 

  De bedrijfsfiets 

  Uw werkgever kan ervoor kiezen om u een bedrijfsfiets te geven. In dat geval zijn de kosten voor de aanschaf, het onderhoud en de herstelling van de fietsen 100 procent fiscaal aftrekbaar. Tot de aftrekbare kosten behoren ook fietsaccessoires zoals pompen, bellen, lichten, reflectoren, herstellingskits, fietstassen, helmen en fluohesjes. Fietskleding is niet aftrekbaar. Voor de werkgever zijn de kosten voor de aanpassing van de lokalen met het oog op de bouw van douches, kleedkamers en een plaats om fietsen te stallen, aftrekbaar.  

  Er moet worden opgemerkt dat het privégebruik van de bedrijfsfiets sinds 2017 niet langer aan sociale bijdragen onderhevig is. Bovendien is het mogelijk om de fietsvergoeding te combineren met de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets.  

  De aftrekbaarheid van de werkelijke kosten 

  Als u voor uw woon-werkverplaatsingen de fiets gebruikt, kunt u uw werkelijke kosten aftrekken. Het gaat om een belastingaftrek voor beroepskosten die werknemers in het kader van hun beroepsbezigheden maken. Deze aftrek kan met de fietsvergoeding worden gecombineerd. Dit betekent met andere woorden dat u een belastingvrije fietsvergoeding van 27 cent per afgelegde kilometer kunt krijgen, terwijl u uw werkelijke kosten aangeeft. 

  Als u uw werkelijke kosten wilt aftrekken, dan zijn er twee mogelijkheden

  • U kiest voor forfaitaire werkelijke kosten van 27 cent per kilometer. In dit geval moet u het gebruik van de fiets kunnen bewijzen voor uw woonwerk verplaatsingen.  
  • U kiest voor werkelijke kosten op basis van gemaakte kosten. Dit betekent dat u de kosten aftrekt die u daadwerkelijk maakt voor uw woon-werkverplaatsingen, zoals fietsaccessoires. In dit geval moet u niet alleen het daadwerkelijke gebruik van de fiets aantonen, maar moet u ook bewijzen kunnen leveren van de door u gemaakte kosten. Er moet echter worden opgemerkt dat de forfaitaire vergoeding van 27 cent per afgelegde kilometer in de overgrote meerderheid van de gevallen voordeliger zal zijn.  

  Meer informatie vindt u op de website van de FOD Financiën

  Premies voor de aankoop van een fiets  

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u een premie voor de aankoop van een (al dan niet elektrische) fiets krijgen. Het gaat echter om een gewestelijke of lokale bevoegdheid, die niet onder onze FOD valt. Voor meer informatie kunt u de website van uw gewest, provincie en/of gemeente raadplegen. 

  Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van premies die kunnen worden toegekend: 

  Gewestelijke premies

  Gemeentelijke premies

 • Deze lijst kan niet voortdurend worden bijgewerkt. Raadpleeg de website van uw gemeente om na te gaan of er een premie beschikbaar is. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Mobiliteit
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : dirmobsec@mobilit.fgov.be 
Tel. : +32 (0)2 277 38 79