Fietsbeleid en fietsstatistieken

Changed
19/06/2024

Beleid

Internationale plannen

European Cycling Declaration

European Cycling DeclarationOp initiatief van België heeft een alliantie van zes Europese ministers van Mobiliteit op 2 juni 2022 in Luxemburg de "European Cycling Declaration" ondertekend. De landen zijn België, Denemarken, Ierland, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk. Samen roepen zij de Europese Commissie op een echt fietsbeleid voor Europa te ontwikkelen en om 2024 uit te roepen tot Europees Jaar van de Fiets. Sindsdien is de alliantie verder gegroeid met de ondertekening van Cyprus, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Litouwen, Slovenië, Slowakije, Spanje en Letland.

Europese Verklaring over fietsen

In navolging van de l’European Cycling Declaration hebben het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie op 3 april 2024 de Europese Verklaring over Fietsen aangenomen.

De Verklaring erkent dat fietsen een van de meest duurzame, toegankelijke, inclusieve, betaalbare en gezonde vormen van vervoer en vrijetijdsbesteding is, en dat het een vitale rol speelt in de Europese samenleving en economie. Het is bedoeld als een strategisch kompas voor beleid en initiatieven met betrekking tot fietsen.

Federale plannen

BE CYCLIST: Het eerste federale Actieplan ter Promotie van de Fiets

In haar regeerakkoord heeft de federale regering zich ten doel gesteld een ambitieuze modal shift te bewerkstelligen. Actieve mobiliteit en met name fietsen spelen daarbij een centrale rol. Gezien de positieve effecten op de gezondheid, de economie en het klimaat hebben alle regeringsleden samen een Actieplan ter Promotie van de Fiets opgesteld, zoals dat ook in andere Europese regio’s en landen wordt gedaan. Be Cyclist, het Actieplan ter Promotie van de Fiets, bestaat uit maatregelen die uitsluitend gebaseerd zijn op federale bevoegdheden, elk binnen de bevoegdheid van zijn/haar minister of staatssecretaris.

Dit plan moet een schaalsprong mogelijk maken in de promotie van het fietsgedrag, aangezien er ook op federaal niveau veel mogelijkheden zijn om een versnelling hoger te schakelen. Aangezien elke minister en staatssecretaris binnen zijn/haar eigen bevoegdheid hefbomen heeft om het fietsen aan te moedigen, zijn deze hefbomen in de vorm van concrete, positieve en stimulerende maatregelen in het plan opgesomd en opgenomen. Fietsen moet voor iedereen mogelijk, toegankelijk, veilig en vanzelfsprekend zijn.

Voor het volledige plan: Be Cyclist - Fietsactieplan

Voor de eindevaluatie: Be Cyclist - Eindevaluatie

Gewestelijke plannen

Charter fietsinfrastructuur lang het spoor en op voormalige spoorlijnen

Om het nog aantrekkelijker te maken voor meer mensen om zich vaker met de fiets te verplaatsen, is een uitgebreid en coherent netwerk van veilige en kwalitatieve fietspaden en -routes essentieel. Een tracé langs het spoor is daarvoor vaak bijzonder geschikt. In de meeste gevallen vormt het immers een rechtstreekse verbinding tussen twee gemeenten of steden. Ook voormalige spoorlijnen zijn vaak geschikt voor de aanleg van fietsinfrastructuur, zeker als ze heuvelachtig terrein doorkruisen.

Met dit charter bevestigen de Federale, de Vlaamse, de Waalse en de Brusselse Minister van Mobiliteit alsook Infrabel en de NMBS hun gemeenschappelijke ambitie om het potentieel van bestaande en voormalige spoorlijnen voor de aanleg van fietsinfrastructuur te benutten.

Statistieken

Verschillende van onze enquêtes of rapporten zijn (geheel of gedeeltelijk) gewijd aan de opstelling van statistieken over fietsgebruik: 

Overige statistieken worden op federaal en gewestelijk niveau opgesteld:

Voor specifieke vragen, raadpleeg onze fietsambtenaren