Ondersteuningsdiensten

Changed
08/11/2022

A. Crisiscel

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de bevoegdheden en taken van de Crisiscel van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Contacten aanhouden in het beheer van nationale en internationale defensievraagstukken; de opmaak van de analyse van dreigingen; het opstellen en actualiseren van de noodplannen; het eigenlijke crisisbeheer; de multimodale beveiliging.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting, vervulling taak algemeen belang/handhaving openbaar gezag

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; elektronische identificatiegegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkenen, van derden (werkgever van de betrokkene, overheidsdiensten, politie- en inlichtingendiensten).

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Gebeurlijk andere overheidsdiensten, verwerkers die instaan voor de ICT-infrastructuur.

B. Juridische Dienst

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de bevoegdheden en taken van de Juridische Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Beheer van geschillendossiers/vrijwaren van de belangen van de federale overheid, overheidsopdrachten en verzekeringsdossiers (arbeids- en verkeersongevallen).

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting, vervulling taak algemeen belang, noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; elektronische identificatiegegevens; rijksregisternummer; persoonlijke kenmerken; leefgewoonten; medische gegevens; financiële gegevens; psychische gegevens; samenstelling gezin; gerechtelijke gegevens; beroep en betrekking.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkenen, van derden (werkgever van de betrokkene, raadsman van de betrokkene, verzekeringsondernemingen, overheidsdiensten, politie- en gerechtelijke diensten).

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Gebeurlijk andere overheidsdiensten en private actoren (advocaten en verzekeringsondernemingen) verbonden aan unieke dossiers.

C. Vertaaldienst

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de taken van de vertaaldienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Contacten aanhouden met externe vertaaldiensten.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; elektronische identificatiegegevens; financiële identificatiegegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkenen.

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Verwerkers die instaan voor de ICT-infrastructuur.

D. Eurocoördinatie en Parlementaire vragen

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de taken van de cel Eurocoördinatie bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Aanhouden van contacten in het opvolgen en beheren (beleid, tijdige omzetting in nationale regelgeving, beantwoorden parlementaire vragen, enz.) van de Europese regelgeving onder de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting, vervulling taak algemeen belang

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens,

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkenen.

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Gebeurlijk andere overheidsdiensten.

E. Behandelen van vragen en klachten

Naam van de verwerking: Behandelen van vragen, klachten en voorstellen inzake de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Antwoorden op de vragen, klachten en voorstellen.

Rechtmatigheid van de verwerking: Algemeen belang, openbaar gezag, toestemming.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; elektronische identificatiegegevens; rijksregisternummer; identificatiegegevens andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid; gegevens die ons via de vraag, klacht of voorstel zijn meegedeeld door de betrokkene of zijn/haar gemachtigden.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkenen.

Hoe lang: 1 jaar.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Deze gegevens worden desgevallend gedeeld met andere overheidsdiensten.