DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Changed
27/02/2023

A. Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV)

1. Kruispuntbank van de Voertuigen

Naam van de verwerking:  Kruispuntbank van de voertuigen.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking:  Opspoorbaarheid van de voertuigen waarborgen vanaf de dag van hun constructie of van hun invoer, intracommunautaire verwerving of intracommunautaire overbrenging op het Belgisch grondgebied tot op de dag van hun vernietiging, of van hun uitvoer of intracommunautaire levering; achterhalen van de identiteit van de eigenaar, de aanvrager en de titularis van de inschrijving, alsook de gegevens betreffende de goedkeuring van het voertuig. De volledige lijst van de finaliteiten (29) is terug te vinden in artikel 5 van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen.

Rechtmatigheid van de verwerking:  

  • wettelijke verplichting volgens artikel 6.1.c AVG ten aanzien van de initiële verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens van de Kruispuntbank van de Voertuigen;
  • in het geval van verwerking die wordt uitgevoerd om de gegevens over te dragen aan de verwerkingsverantwoordelijke ontvanger, kan deze verwerking worden uitgevoerd op basis van een wettelijke verplichting (artikel 6.1.c AVG) of op basis van de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (artikel 6.1.e AVG)”.

Welke persoonsgegevens: Het betreft de informatie die wordt vermeld op het kentekenbewijs, op het aanvraagformulier tot inschrijving en de technische gegevens van het voertuig opgenomen op het certificaat van overeenstemming; persoonlijke identificatiegegevens; rijksregisternummer; identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen (naar aanleiding van een aanvraag om inschrijving van een voertuig worden de gegevens gecommuniceerd aan de DIV door middel van de aanvraag tot inschrijving).
Van derden: van het Rijksregister, nl. de naam, voornaam, het adres, het rijksregisternummer, de burgerlijke staat, datum en plaats van geboorte en geslacht ;  De organismen belast met de controle van de in het verkeer zijnde voertuigen; de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Algemene Administratie van de Fiscaliteit; Politiediensten; de VZW Car-Pass; de VZW Renta; Informex NV; het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

Hoe lang: De bewaring van de gegevens van de Kruispuntbank van de voertuigen is niet beperkt in de tijd.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: In uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen, bezorgt de DIV informatie aan diverse natuurlijke of rechtspersonen betrokken bij de werking van de Kruispuntbank van de voertuigen, nl. : de VZW Groepering van erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs, de VZW Febiac, Informex NV (als informatieplatform over voertuigen die het voorwerp uitmaken van een ongeval), Assuralia, Traxio, Febelauto, Renta.
De DIV bezorgt gegevens eveneens aan de volgende derden : de FOD Justitie, de FOD Financiën, de Politie, de gemeenten, de autonomie parkeerbedrijven, de deurwaarders, de hulpverleningsdiensten, de Inspectiediensten en andere entiteiten waarmee zij protocollen afsloot. 
Trouwens, de DIV bezorgt gegevens ook aan buitenlandse politiediensten teneinde de opsporing en vervolging van overtreders van de verkeersveiligheid te vergemakkelijken. Deze overdracht van gegevens geschiedt op basis van diverse regelgevende teksten (Prüm-Verdrag, Eucaris-Verdrag, Besluit 2008/615/JBZ en Besluit 2008/616/JBZ voor strafbare inbreuken, Richtlijn 2015/413/EU voor bepaalde types van verkeersovertredingen, bilaterale verdragen met Frankrijk en Nederland voor elk type van verkeersovertreding).

2. Productie en levering aan de burger van de kentekenplaten en -bewijzen

Naam van de verwerking: Bestelling en productie van kentekenplaten en -bewijzen. 

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens teneinde de levering van kentekenplaten en -bewijzen aan de burger mogelijk te maken.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting. 

Welke persoonsgegevens:  Persoonlijke identificatiegegevens; identificatiegegevens andere dan het rijksregisternummer; nummer van de kentekenplaat en van het kentekenbewijs; alle op het kentekenbewijs opgenomen gegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Ze worden gecommuniceerd aan de DIV middels het aanvraagformulier om inschrijving.

Bewaartermijn: Tot aan de productie en de levering van het kentekenbewijs en/of -plaat.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Producenten en leveranciers van kentekenplaten en -bewijzen.

B. Rijbewijzen

1. Kruispuntbank van de Rijbewijzen

Naam van de verwerking: Kruispuntbank van de rijbewijzen.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: De kruispuntbank van de rijbewijzen is enerzijds een authentieke bron voor de rijbewijsgegevens die erin worden bewaard, en anderzijds een dienstenintegrator voor de rijbewijsgegevens waarvoor andere authentieke bronnen bestaan. De diverse finaliteiten (14) voor de verwerking zijn opgesomd in artikel 6 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting, zwaarwegend algemeen belang, archivering in het algemeen belang.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer (rijbewijsnummer); gegevens betreffende de machtiging om motorvoertuigen te besturen op de openbare weg; gegevens betreffende politiemaatregelen; gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen; veiligheidsmaatregelen en straffen en strafuitvoering; afbeeldingen; persoonlijke bijzonderheden; gegevens betreffende opleiding,  vorming en examinering; gegevens betreffende de lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen.

Hoe lang: Onbeperkt.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Gemeenten, politiediensten, FOD Justitie, de overheden belast met de afgifte van rijbewijzen en de gerechtelijke overheden van lidstaten van de EU.

2. Bestelorder fysieke rijbewijzen

Naam van de verwerking: Bestellen en produceren van de fysieke rijbewijzen.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Verwerken van persoonsgegevens teneinde de fysieke rijbewijzen te kunnen afleveren aan de betrokkenen.

Rechtmatigheid van de verwerking:  Wettelijke verplichting. 

Welke persoonsgegevens:  Persoonlijke identificatiegegevens; identificatiegegevens andere dan het rijksregisternummer; gegevens uitgegeven door de overheid (rijbewijsnummer); gegevens betreffende de machtiging om motorvoertuigen te besturen op de openbare weg.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen.

Bewaartermijn: Tot aan de productie van het rijbewijsdocument.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Producent van de fysieke rijbewijzen.

C. Wegvervoer: Weg- en bedrijfscontrole

Naam van de verwerking:  Controle i.v.m. de naleving van regelgeving die verband houdt met het transport van goederen en personen langs de weg. Administratieve controle bij de transportfirma’s.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Controle op rij- en rusttijden, respecteren van de wegcode, controle op sociaaleconomische fraude binnen de transportsector.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting. 

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens;  identificatiegegevens andere dan het rijksregisternummer;  rijksregisternummer; juridische gegevens; gegevens i.v.m. opleiding en vorming); gegevens i.v.m. beroep en betrekking (gegevens i.v.m. huidige betrekking, aanwerving); digitach-gegevens; gerechtelijke gegevens betreffende administratieve sancties;  gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen en straffen.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen, andere overheidsdiensten (Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Digitach).

Bewaartermijn: 5 jaar voor wegcontrole; onbeperkt voor bedrijfscontroles.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Andere politie- en inspectiediensten, FOD sociale zekerheid, FOD Justitie (parketten).

D. B-ERRU

Naam van de verwerking: B-ERRU.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Het ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings) is een database met een onderlinge koppeling van nationale elektronische registers van wegvervoersondernemingen. B-ERRU is het Belgische register en bevat alle Belgische vervoersondernemingen samen met de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur in die ondernemingen en de vervoersmanagers. De gegevens verwerkt in het eRegister kunnen enkel worden gebruikt voor de in de Wet van 15 juli 2013 betreffende het eRegister van Wegvervoersondernemingen opgenomen doeleinden. Deze doeleinden zijn in essentie het optimaliseren van het toezicht (opsporing, de vaststelling, de vervolging en de sanctionering) op de wegvervoerssector en het bevorderen van de (bestuurlijke) samenwerking met andere overheidsdiensten rond deze thematiek.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting. 

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; identificatiegegevens;  elektronische lokalisatiegegevens; vergunningen; persoonlijke bijzonderheden; gerechtelijke gegevens betreffende administratieve sancties;  gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen en straffen; beroepsbekwaamheid.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen.

Hoe lang: Afhankelijk van de soort gegevens zoals bepaald in de regelgeving.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Andere overheden (politiediensten en FOD Justitie).