DG Scheepvaart

Changed
03/11/2022

A. Binnenvaart

Naam van de verwerking: Gegevensverwerkingen in het kader van de bevoegdheid inzake de Belgische binnenvaart.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Opmaken van een exploitatievergunning en een vlootverklaring. Binnenvaartuigen gebruikt of bestemd met winstoogmerk voor vervoer of opslag van goederen of voor slepen of duwen van andere binnenvaartuigen moeten voorzien zijn van een exploitatievergunning indien ze in volle eigendom toebehoren aan natuurlijke personen die in België hun woonplaats hebben of rechtspersonen die in België hun maatschappelijke zetel hebben of niet toebehoren aan de voormelde personen, maar worden gebruikt voor binnenlands vervoer in België.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid; elektronische identificatiegegevens; elektronische lokalisatiegegevens; persoonlijke bijzonderheden; overige gegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen.

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Gebeurlijk andere overheidsdiensten (FOD Financiën, FOD Sociale zekerheid, Politie, Justitie).

B. Verpakte gevaarlijke goederen

Naam van de verwerking: Gegevensverwerkingen in het kader van de bevoegdheid inzake toezicht op het transport van verpakte gevaarlijke goederen.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Opmaken van een goedkeuringsattest in de hoedanigheid van bevoegde autoriserende instantie.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens: Identificatiegegevens rechtspersoon; persoonlijke identificatiegegevens aanvrager (naam, telefoonnummer en e-mailadres).

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen.

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Data worden enkel opgeslagen in de databank en worden niet gedeeld.

C. Scheepshypotheek

Naam van de verwerking: Gegevensverwerkingen in het kader van de beheer van de Belgische scheepshypotheken.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Opmaken van getuigschriften (o.a. ontkennend hypothecair getuigschrift), beheer teboekstellingen, afleveren van registratiedocument.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; overige gegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen of diens gemachtigde, derden (Kruispuntbank van Ondernemingen, Rijksregister).

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Andere overheidsdiensten (Kruispuntbank van Ondernemingen, Nationale Bank), private actoren (bv. makelaars, notarissen).

D. Koopvaardij

Naam van de verwerking: Gegevensverwerkingen in het kader van de bevoegdheden binnen de Belgische Koopvaardij.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Opmaken van vergunningen en certificaten vereist binnen de koopvaardij (Safety management certificaat, security management certificaat, sewage pollution prevention, IBC-certificaat, IOPP formulier A en B, NLS certificaat, MLC certificaat, Minimum Safe Manning, Doc of Compliance, CSR, Certificate of Fitness).

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid; elektronische identificatiegegevens, elektronische lokalisatiegegevens; persoonlijke bijzonderheden; overige gegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen of diens gemachtigde, derden (Kruispuntbank van Ondernemingen, Rijksregister).

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Andere (nationale en internationale) overheidsdiensten, in het kader van hun wettelijke opdrachten (rapportering, controle en inspectie).

E. Pleziervaart

Naam van de verwerking: Gegevensverwerkingen in het kader van de bevoegdheden rond naleving van de regelgeving inzake pleziervaart.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Opmaken van certificaten en brevetten (ICC certificaat, (voorlopig) communautair certificaat, brevet Yachtman/Yachtnavigator, stuurbrevet (algemeen en beperkt)), afleveren van vergunningen voor evenementen en vaartuig gerelateerde documenten (registratie, deugdelijkheid vaartuig).

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid; elektronische identificatiegegevens; elektronische lokalisatiegegevens; persoonlijke bijzonderheden; overige gegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen.

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Andere overheidsdiensten (Kruispuntbank van Ondernemingen, Rijksregister, politie, douane, waterwegbeheerder, diensten belast met de scheepvaartcontrole, MRCC), verwerkers die instaan voor de ICT-infrastructuur, verwerkers die instaan voor het afleveren van de brevettering.

F. Visserij

Naam van de verwerking: Gegevensverwerkingen in het kader van de bevoegdheden rond toezicht op de Belgische zeevisserij (vloot, bemanning, wateren).

Omschrijving van de verwerking: Opmaken van persoons- en vaartuigcertificaten en opvolgingsdocumenten (vaartstaat bemanning, minimale bemanning, deugdelijkheid vaartuigen).

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid; elektronische identificatiegegevens; elektronische lokalisatiegegevens; persoonlijke bijzonderheden; overige gegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen, derden (Rijksregister, Kruispuntbank van Ondernemingen).

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Andere overheidsdiensten (Vlaamse Overheid (Maritiem Instituut Mercator), FOSO, MIK)

G. Zeevaart

Naam van de verwerking: Gegevensverwerking in het kader van de bevoegdheden binnen de Belgische zeevaart (vloot, bemanning en wateren).

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Opmaken zeevaart gerelateerde identiteits- en bekwaamheidsbewijzen (vaartstaat, zeemansboekje, certificate of service, zeebrief, vaarbevoegdheidsbewijs), opmaken vaartuig gerelateerde documenten (bunker certificaat, wrakcertificaat, meetbrief koopvaardijtuig).

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting, zwaarwegend algemeen belang.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens, identificatiegegevens ander dan het rijksregisternummer; persoonlijke loopbaangegevens; financiële identificatiegegevens; medische gegevens; opleidingsgegevens; overige gegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de aan de regelgeving onderworpen betrokkenen of zijn gevolmachtigde (reder/eigenaar/werkgever), derden (Rijksregister, Kruispuntbank van Onderneming).

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Andere overheidsdiensten (nationaal en internationaal) in het kader van hun wettelijke opdrachten (rapportering, controle en inspectie) ): Kruispuntbank van Ondernemingen, Rijksregister, FOD Sociale Zekerheid, FOD Bosa, Port state control in derde landen, MRCC, Douane, Politie, FOD Justitie, IMO (International Maritime Organisation), EMSA.