Internationale relaties

Changed
05/12/2022

Het grootste deel van het Belgische transportbeleid is rechtstreeks of onrechtstreeks het resultaat van onderhandelingen op internationaal niveau. De FOD Mobiliteit en Vervoer werkt mee aan het behartigen van de Belgische belangen in of via onder meer volgende organisaties.

Verenigde Naties

De belangrijkste intergouvernementele organisaties waarmee de FOD relaties onderhoudt, zijn opgericht onder de vleugels van de Verenigde Naties. Onze FOD heeft onder meer relaties met volgende internationale organisaties:

Europa

Europa legt haar prioriteiten voor het Europees transportbeleid uiteen in een meerjarenplan, het witboek. De Europese Commissie heeft ook talrijke agentschappen opgericht. Op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld, heeft Europa in de afgelopen jaren een heel arsenaal van gemeenschappelijke, uniforme en bindende regelgeving opgelegd voor alle belangrijke aspecten van veiligheid.

Daarnaast is er ook coördinatie van de infrastructuurprojecten door de lidstaten door middel van de ontwikkeling van het trans- Europees vervoersnetwerk (TEN-T).

Benelux

Ook met landen en regio’s kan er een samenwerkingsverband zijn. Zo is de Benelux een intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg. “Verkeer en Vervoer” is een thematisch thema dat valt onder Interne Markt. Er vinden geregeld werkgroepen plaats op niveau van het Secretariaat-generaal.

Benelux