Ministers

Changed
23/10/2023

Georges Gilkinet

Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Paul Van Tigchelt

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Karine Lalieux

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris

Petra De Sutter

Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

 

Meer informatie over de federale regering vindt u ook op de federale portaalsite.