Achtergrondonderzoek luchthavenpersoneel

Changed
09/11/2023

Bepaalde categorieën luchthavenpersoneel (personeel van de luchthaven of personeel van bedrijven die op de luchthaven actief zijn) moeten een veiligheidsbadge hebben. Om zo'n badge te krijgen, moet de NVO (Nationale Veiligheidsoverheid) een achtergrondonderzoek uitvoeren en een positief advies geven.

Het Directoraat-Generaal Luchtvervoer (DGLV) is de bemiddelaar tussen de NVO en de luchthavens. Het Directoraat-Generaal geeft geen vergunningen af en trekt ze ook niet in, maar is wel verantwoordelijk voor het doorgeven van het advies van de NVO.

schema achtergrondonderzoek

schema achtergrondonderzoek

Positief advies

Het DGLV stuurt de lijst met positieve adviezen door naar de luchthavens. Deze zijn maximaal 1 jaar geldig en moeten worden verlengd. De luchthavens geven de informatie door aan de werkgevers, die op hun beurt de betrokken personen op de hoogte brengen.

Negatief advies

In het geval van een negatief advies ontvangen de betrokken personen de beslissing en de motivering van de NVO per aangetekend schrijven, verstuurd door het DGLV. De luchthavens worden ook op de hoogte gebracht van de beslissing, maar niet van het motief. Een negatief advies is 5 jaar geldig.

Een nieuwe aanvraag, volgend op een negatief advies kan dus gedurende deze 5 jaar niet worden ingediend.

Zoals aangegeven in de brief is het mogelijk om binnen 8 dagen na ontvangst van het negatieve advies in beroep te gaan. Daartoe moet een gedateerde en ondertekende brief, vergezeld van een kopie van het negatieve advies, aangetekend worden verstuurd naar het Beroepsorgaan, Leuvensestraat 48/5, 1000 Brussel (tel. griffie: 02/286 29 11).

Wanneer de NVO een negatief advies heeft uitgegeven, blijft er niets anders over dan beroep aan te tekenen bij de Beroepsinstantie, aangezien er geen mogelijkheid is voor een tweede advies van de NVO.

Het beroepsorgaan neemt binnen 30 dagen na ontvangst van de brief een beslissing en stuurt deze rechtstreeks door naar de betrokken personen en naar het DGLV. Er is geen verder beroep mogelijk. Ofwel bevestigt het Beroepsorgaan het negatieve advies, ofwel maakt zij het aanvankelijk negatieve advies positief. In het laatste geval is het DGLV verantwoordelijk voor het informeren van de luchthavens dat de betrokken personen nu op de lijst met positieve adviezen staan.

Let op: het heeft geen zin om per e-mail of telefoon contact op te nemen met het DGLV of het Beroepsorgaan om de inhoud van het negatieve advies te betwisten of om informatie over het advies te verkrijgen. De Griffie van de Beroepsinstantie kan je alleen meer informatie geven over hoe je de beroepsbrief moet versturen. Het DGLV kan je ook geen uitleg geven als je badge wordt geweigerd of ingetrokken. Volg de procedure en overbelast hun en onze lijnen niet onnodig.

Positief advies 3 maanden of 6 maanden 

Wanneer de NVO van mening is dat de achtergrond van de betrokken personen hiaten vertoont, maar hen de mogelijkheid wil geven om hun integriteit te bewijzen, kent zij hen een positief advies toe dat beperkt is van 3 tot 6 maanden. In dit geval is het belangrijk om ervoor te zorgen dat na deze periode een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Negatief advies wegens administratieve weigering

De betrokken personen ontvangen een negatieve advies op grond van “administratieve weigering" in gevallen waarin de NVO het antecedentenonderzoek niet heeft kunnen uitvoeren om de volgende redenen:

  • ze zijn geschrapt uit het bevolkingsregister van hun gemeente;
  • ze zijn niet/nooit ingeschreven geweest in het bevolkingsregister;
  • ze wonen niet op het adres dat opgegeven is bij de aanvraag voor de badge; of
  • ze zijn het onderwerp van een politierapport (bekeuring, enz.)

In dit geval moet je naar het gemeentebestuur of het politiebureau gaan om de situatie recht te zetten. Zodra de situatie is opgelost, kunnen medewerkers opnieuw een badge aanvragen via hun werkgever. 

In dit specifieke geval is het niet nodig om beroep aan te tekenen, aangezien het enkel een kwestie is van het dossier in orde te brengen bij de gemeente of de politie.
 

Badge intrekken

Badges kunnen ook naar aanleiding van een  administratieve weigering worden ingetrokken (zie hierboven). In dit geval is het niet nodig om in beroep te gaan. De situatie dient te worden geregulariseerd, waarna een nieuwe aanvraag wordt ingediend via de werkgever (zie hierboven).

Badges kunnen in twee gevallen worden ingetrokken:

  • tijdens een verzoek voor de vernieuwing van een luchthavenbadge; of
  • wanneer de NVO een ongunstig rapport ontvangt over een persoon die al een badge heeft.

Het is dan noodzakelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen. De NVO informeert het DGLV, die op zijn beurt de luchthavens zal vragen de badges te deactiveren. De betrokken personen ontvangen vervolgens per aangetekende brief de reden van de beslissing. De enige beroepsmogelijkheid is via het Beroepsorgaan (zie hierboven).

Taxibedrijven: transport van VIPs airside/luchtzijde

De luchthavenidentificatiekaart is sinds vele jaren een verplichting voor alle personen die werkzaam zijn op een luchthaven en toegang nodig hebben tot de luchtzijde en/of de om beveiligingsreden beperkt toegankelijke zones. 

Een luchthavenidentificatiekaart heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en kan worden afgeleverd nadat er door de inlichtingendiensten een achtergrondonderzoek met positief gevolg is uitgevoerd. Zonder de identificatiekaart is toegang tot de bovenvermelde zones uitgesloten.

Door het invoeren van een luchthavenidentificatiekaart voor taxichauffeurs die VIPs vervoeren, heeft u als bedrijf een zekerheid dat deze taxichauffeur gedurende een heel jaar kan worden ingezet (onder voorbehoud van intrekking van de luchthavenidentificatiekaart)

Het aanvragen van een luchthavenidentificatiekaart dient te gebeuren bij de luchthaven waarop u deze transporten van VIPs wenst uit te voeren. In de praktijk zal dit Brussels Airport (BRU/EBBR) zijn. De dienst Mobilty Services van Brussels Airport zal deze aanvragen centraliseren.

Om een aanvraag te kunnen indienen bij Mobility Services, dient u de noodzaak hiervan aan te tonen. Dit kan gebeuren doordat u via een ambassade of andere diplomatieke post wordt aangemeld bij FOD Buitenlandse Zaken (Directie P2).