Hindernissen en bebakening

Changed
04/09/2023

Wat is het doel van de signalisatie van een hindernis?

Met het oog op de veiligheid en doeltreffendheid van de luchtvaartnavigatie moet een deel van het luchtruim vrij zijn van hindernissen. Die hindernissen kunnen twee types zijn:

  • een constructie (gebouwen, huishoudelijke of industriële schoorstenen ...)
  • een vaste, mobiele, tijdelijke of permanente installatie (antennes, hoogspanningslijnen, windturbines ...)

Wanneer een constructie of installatie een gevaar voor de luchtvaart kan vormen, is een advies van de luchtvaart vereist. Dat advies maakt het mogelijk om, met betrekking tot een potentiële hindernis, alle veiligheidsaspecten van het luchtverkeer in acht te nemen. Een luchtvaartadvies kan negatief zijn, positief of positief op voorwaarde van een signalisatie of bebakening van de hindernis.

Om het luchtvaartadvies te verkrijgen moet een aanvraag voor hindernisadvies worden ingediend bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), dienst Luchthavens van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het advies van het DGLV is een gecoördineerd advies. Het houdt rekening met het advies van Defensie, Skeyes, civiele luchtvaartterreinen en gecertificeerde luchthavens.

Wanneer een hindernisadvies aanvragen?

Een hindernisadvies is vereist voor elke constructie of installatie met een hoogte groter dan of gelijk aan de op deze kaart aangegeven waarden. Accepteer de pop-ups van de site en klik op de betreffende locatie om de waarden weer te geven.

Wie kan een hindernisadvies indienen?

Een hindernisadvies kan worden ingediend door:

  • natuurlijke personen
  • rechtspersonen
  • gewestelijke overheden belast met het afleveren van bouw- en milieuvergunningen.

Hoe een hindernisadvies aanvragen?

De procedure voor adviesaanvraag is beschreven in de circulaire GDF-03. Hiermee kan worden bepaald of een bebakening noodzakelijk is.

Elke aanvraag voor hindernisadvies moet ook een correct ingevuld hindernisformulier bevatten. Verstuur de aanvraag per mail naar: bcaa.obstacles@mobilit.fgov.be.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vliegvelden
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail: bcaa.obstacles@mobilit.fgov.be